Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi www.terapiepredeti.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je MUDr. Miroslava Palonder Sopková, Senec
Turecká 1185/4, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu …………………….., Oddiel : ….. , Vložka číslo : ………., IČO: 47917202 , DIČ: ……………………..,
IČ DPH::…………..tel. +421918 793 071, e-mail: miroslavapalonder@gmail.com (ďalej len
„predávajúci“).

Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:
Uviesť adresu ak je odlišná od adresy sídla spoločnosti………………………………………….
1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva
kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru
2.1 Predávajúci je/nie je platcom DPH.
2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH (
nie sme platcami DPH ) . “Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú
uvádzané s platnou sadzbou DPH ( sme platcami DPH ) .“
2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob
doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru
3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na www.terapiepredeti.sk,
b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na miroslavapalonder@gmail.com.
3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom
doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje,
že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Na
Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie
ohľadom Vašej objednávky.
3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar
dohodnutú cenu.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa
objednávky.
3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.
Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky
alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu
storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar
uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným
spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.
V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný
tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v
prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,
nedostupnosť, …).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil
svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe
proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma
(zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci
uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) platobným systémom Stripe.

4.2 Platba je možná v mene EUR.
4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU
odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu
oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od
potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže
predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri
potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia
lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci
vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
osobný odber po dohode s predávajúcim
4.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná – osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku

4.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje
dodanie tovaru na určené miesto.
4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať
neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj
predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
4.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň
ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to
vyžaduje povaha tovaru.

4.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý
spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.
4.12 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a
tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a
balné platí kupujúci ako za jeden balík.


5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru
5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od
vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo
dňa prevzatia tovaru.
5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho
v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá
ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne
formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len
„oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý
predávajúci zverejňuje na web-stránke terapiepredeti.sk.
5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie
tovaru.
5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6
a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby.
5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ
výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré
si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim.
5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil,
že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
5.5 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar
doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a
kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo
na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby,

b, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s
výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy
postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie
postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním,
mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými
predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby
alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak
chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s
kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj

popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie v pätičke webstránky priamo pod týmto dokumentom.

6.6 V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú
stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám
zálohovať.
6.7 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od
dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením
oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia
v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť
znova od dátumu vybavenia reklamácie..

6.8 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
6.8.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu
predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom
s popisom chyby výrobku.
6.8.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná
kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť,
vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné
náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie
reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob
prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo
zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

6.11 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava http://www.soi.sk alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie
svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť
platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri
predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré
predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line.
Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7. Ochrana osobných údajov
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu
spoločnosti terapie pre deti s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na
stránke terapiepredeti.sk v pätičke.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava. Odbor výkonu dozoru ba@soi.sk .

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
8.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.05. 2018 a plne nahradzujú predchádzajúce
obchodné podmienky. 

V Bratislave, dňa 4.3.2022.

 

Nákupný košík