Neonatologička: Predčasniatka potrebujú, aby boli matky súčasťou odborného tímu, ktorý sa o ne stará

Neonatologička: Predčasniatka potrebujú, aby boli matky súčasťou odborného tímu, ktorý sa o ne stará

Článok vznikol v rámci spolupráce s portálom  Promama a nájdete ho tiež na tejto adrese.

Keď šťastie vystriedajú obavy – tak by sa dala nazvať situácia, keď sa radosť z túžobného očakávania budúceho potomka zmení na strach o jeho prežitie a ďalší osud.Body

Na Slovensku sa každoročne z celkového počtu 55 000 až 60 000 narodených detí približne 7 až 8 % narodí predčasne. Súvisí to najmä s pokrokmi v medicíne, ktoré umožňujú otehotnieť ženám s rôznymi chronickými ochoreniami, ktoré by toho v minulosti neboli schopné.
Ďalším novodobým trendom je vyšší vek, v ktorom sa ženy rozhodujú pre materstvo. Páry, ktoré sa neúspešne pokúšajú o dieťa, majú k dispozícii centrá asistovanej reprodukcie a rodí sa viac detí z umelého oplodnenia (in vitro fertilizácie – IVF), čo so sebou prináša aj riziko komplikácií, viacplodovej gravidity a predčasného pôrodu.
Predmetom neustálych diskusií je aj hranica prežívania (viability) extrémne nedonosených novorodencov, ktorá sa posúva do nižších vekových kategórií – týždňov tehotenstva. Na Slovensku je touto hranicou ukončený 24. týždeň tehotnosti. Sú však krajiny, kde je to 23. týždeň tehotenstva, čím sa otvára citlivá diskusia o tom, kedy ide o pôrod živého dieťaťa a potrat plodu.

Kategórie predčasne narodených novorodencov   

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je za predčasný pôrod považovaný každý pôrod pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Predčasne narodené deti ďalej klasifikujeme podľa gestačných týždňov na:

 • 32. až 36. týždeň – ľahko nezrelé, z toho 34. až 36. týždeň sú hranične nezrelé (late preterm);
 • 28. až 31. týždeň – veľmi nezrelé;
 • pod 28. týždeň – extrémne nezrelé.

podľa pôrodnej hmotnosti:

 • < 2,5 kg – novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou (low birth weight – LBW);
 • < 1,5 kg – novorodenci s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou (very low birth weight – VLBW);
 • < 1 kg – novorodenci s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou (extremely low birth weight – ELBW);
 • < 750 g – novorodenci s extrémne veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou (extremely very low birth weight – EVLBW).

Táto klasifikácia je dôležitá z hľadiska potreby diferencovanej starostlivosti o predčasne narodených novorodencov, t.j. starostlivosti šitej na mieru.
Znamená to, že čím je novorodenec narodený v nižšom týždni tehotenstva, tým má vyššie riziko komplikácií aj dlhodobých následkov, a tým špecializovanejšiu starostlivosť potrebuje.
Najzraniteľnejšou skupinou sú extrémne nezrelí novorodenci, narodení pred 28. týždňom tehotenstva. Tvoria cca 5 % zo všetkých predčasne narodených detí. Vyžadujú vysokošpecializovanú a finančne náročnú zdravotnú starostlivosť v špecializovaných, tzv. perinatologických centrách. Takýchto centier je na Slovensku 6 (v Bratislave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Martine, Prešove a v Košiciach).

Z hľadiska starostlivosti o týchto novorodencov je prioritné nielen ich prežívanie, ale aj kvalita života a minimalizovanie rizika trvalých následkov. Keďže sú veľmi drobní, krehkí a zraniteľní, je žiaduce, aby boli transportovaní do perinatologických centier ešte v maminom bruchu (in utero).

Pre ich ďalší osud je totižto dôležitá starostlivosť na vysokošpecializovanom neonatologickom pracovisku s potrebným prístrojovým vybavením a erudovaným zdravotníckym personálom. Rovnako dôležitá je aj príprava pred samotným pôrodom (podávanie liekov – kortikoidov na urýchlenie dozrievania pľúc), šetrné vedenie pôrodu a stabilizácia bezprostredne po pôrode, v období nazývanom „zlatá hodinka“.

Našťastie, najväčšiu skupinu predčasne narodených novorodencov (takmer dve tretiny) tvoria novorodenci narodení medzi 34. až 36. týždňom tehotnosti. Tí si síce vyžadujú zvýšenú pozornosť a sledovanie, majú ale minimum zdravotných komplikácií a väčšinou vo vývoji nezaostávajú za svojimi rovesníkmi narodenými v termíne. 

Prečo sa niektoré deti narodia predčasne?

Faktory, ktoré spôsobujú predčasný pôrod sú rôznorodé, môžu súvisieť s chorobnými stavmi matky, plodu, aj vonkajšími faktormi. V mnohých prípadoch sa však pravú príčinu nepodarí odhaliť.
Za rizikové faktory predčasného pôrodu sa považujú:

 • zo strany matky: vysoký krvný tlak, cukrovka, obličkové ochorenia matky, závažná chudokrvnosť;
 • gynekologické komplikácie: vrodené chyby maternice, myómy, viacplodové tehotenstvo, infekcie v tehotenstve, krvácanie v I. a II. trimestri, predčasné odlučovanie placenty, vrodené vývojové chyby plodu, retardácia rastu plodu, predčasné prasknutie plodových obalov, skracovanie krčka maternice;
 • socioekonomické príčiny: vek matky (<16 alebo >35 rokov), nedostatočná výživa matky, nevhodné pracovné prostredie, stres, nedostatočná prenatálna starostlivosť, užívanie návykových látok, a i.

Aké zdravotné komplikácie trápia predčasne narodené deti?

Predčasniatka nie sú úplne pripravené na život mimo maternice. Majú síce vyvinuté všetky orgány, ale tie nie sú dostatočne zrelé, aby mohli plnohodnotne fungovať.

 • Termolabilita. Vzhľadom k nízkym zásobám podkožného tuku a tenkej koži si nedokážu udržať telesnú teplotu a majú sklon podchladzovať sa. V závislosti od stupňa nezrelosti vyžadujú v prvých dňoch, týždňoch až mesiacoch inkubátor alebo výhrevné lôžko, ktoré im zabezpečí optimálnu teplotu a vlhkosť prostredia a stáva sa pre ne dočasným domovom.
 • Problémy s dýchaním. K najzávažnejším komplikáciám súvisiacim s prematuritou patrí syndróm dychovej tiesne. Je spôsobený nedostatočnou tvorbou surfaktantu (látky, ktorá sa tvorí v pľúcnych bunkách a zabraňuje kolapsu pľúcnych mechúrikov). Stupeň postihnutia závisí od gestačného veku a pridružených ochorení. Prejavuje sa úsilným, namáhavým a zrýchleným dýchaním, neadekvátnou výmenou krvných plynov a nedostatočným okysličením krvi kyslíkom. Liečba spočíva pri miernych formách v podávaní kyslíka a ventilačnej podpore, pri závažnejších formách je potrebná umelá pľúcna ventilácia a aplikácia surfaktantu do pľúc cez tenkú hadičku. Pokiaľ dieťa vyžaduje dlhodobú ventiláciu pľúc a nedarí sa ho odpojiť z ventilátora, hrozí riziko rozvoja chronického pľúcneho ochorenia, tzv. bronchopulmonálnej dysplázie.
 • Srdcovocievne komplikácie. Vo včasnom popôrodnom období často dochádza k obehovej nestabilite a výkyvom krvného tlaku, či už v dôsledku nedostatočných sťahov srdcového svalu alebo nedostatočnej tvorby stresových hormónov (kortizolu). Niekedy je potrebné na prechodné obdobie podporiť krvný tlak liekmi, aby sme predišli nedostatočnému okysličeniu tkanív a orgánov. K ďalším komplikáciám patrí otvorená artériová spojka medzi srdcovnicou a pľúcnicou. Pokiaľ ostáva otvorená a spontánne sa neuzavrie, zaťažuje krvný obeh a je potrebné ju uzatvoriť buď za pomoci liekov alebo operačne.
 • Krvácanie do mozgových komôr. Predstavuje závažnú komplikáciu hlavne u ťažko prematúrnych novorodencov. Hlavnou príčinou je nezrelosť mozgového tkaniva aj ciev v okolí mozgových komôr a výkyvy krvného tlaku hlavne v prvých dňoch života. Pri ľahších formách krvácania nehrozia trvalé následky, ale závažné vnútrokomorové krvácanie nesie so sebou riziko závažného neurologického postihnutia (hydrocefalus, DMO).
 • Problémy s výživou. Predčasne narodené deti majú spomalenú pohyblivosť čriev, menej tráviacich enzýmov a spomalené vyprázdňovanie. Medzi pomerne časté komplikácie po záťaži tráviaceho traktu mliekom patrí nekrotizujúca enterokolitída. Je to zápalové ochorenie, ktoré postihuje rôzne dlhé úseky čreva, hlavne však koncovú časť tenkého čreva. Podľa stupňa postihnutia sa liečba začína režimovými opatreniami – prechodným pozastavením kŕmenia a antibiotickou liečbou, v najzávažnejších prípadoch, ak dôjde k odumretiu časti čreva, je nutné operačné riešenie s odstránením odumretého čreva a vývodom zdravej časti čreva cez brušnú dutinu.
 • Metabolické komplikácie. Medzi metabolické komplikácie patria hypoglykémia (nízka hodnota krvného cukru), hypokalciémia (nízka hodnota vápnika), nedostatočná mineralizácia kostí z nedostatku vitamínu D.
 • Hematologické komplikácie. Patrí sem najmä anémia (chudokrvnosť), ktorá súvisí s nedostatočnými zásobami železa a častými odbermi krvi.
 • Znížená obranyschopnosť. Imunitný systém predčasniatok je nezrelý a nedokáže účinne bojovať s infekciami. Nezrelý imunitný systém spolu s množstvom hadičiek, od ktorých sú prvé dni a týždne závislé vnútrožilová výživa, kanyla na podporu dýchania, močový katéter, atď. ich robia zraniteľnými, ohrozujú ich život a sú príčinou dlhodobých komplikácií.
 • Očné komplikácie. Retinopatia nezrelých novorodencov je ochorenie, ktoré postihuje sietnicu vplyvom atypicky sa tvoriacich ciev. Ohrození sú hlavne extrémne nezrelí novorodenci, ktorých je potrebné pravidelne kontrolovať očným lekárom a v prípade potreby včas zasiahnuť. Liečba spočíva buď v laserovej operácii očí alebo aplikácii lieku, ktorý zastaví tvorbu nových ciev.

Obdobie pobytu predčasniatka v nemocnici nie je jednoduché ani pre jeho rodičov. Zažívajú strach, obavy o svoje dieťa, každý deň sú zasypaní množstvom nových informácií o zdravotnom stave, pozitívnych aj menej pozitívnych. Ale jediné, čo im ostáva, je nádej.
Pre rodičov a rovnako aj pre ich dieťa je nesmierne dôležitý vzájomný kontakt. Väčšina centier tento vzájomný kontakt podporuje a rodičia, hlavne matky, sú neoddeliteľnou súčasťou tímu, ktorý sa o bábätko stará. Kontakt koža na kožu, tzv. klokankovanie, dáva dieťaťu pocit istoty, stimuluje jeho dýchanie a podporuje jeho vývin.
Extrémne nedonosení novorodenci sa domov z nemocnice dostávajú po dlhých týždňoch až mesiacoch, dĺžka hospitalizácie sa u nich pohybuje okolo 8 až 12 týždňov. Vo väčšine prípadov sú prepúšťaní do domáceho prostredia niekedy okolo termínu plánovaného pôrodu. Podmienkou je, aby boli rodičia oboznámení so zdravotným stavom a plne zaučení do starostlivosti o svoje dieťa.

Prognóza a sledovanie nedonosených novorodencov

Prognóza nedonosených novorodencov závisí od gestačného týždňa, v ktorom sa narodili a pridružených popôrodných komplikácií. Aj keď sa v ostatných rokoch starostlivosť o predčasne narodených novorodencov a ich prognóza dramaticky zlepšila, novorodenci pod 28. týždeň tehotenstva zostávajú vysokorizikovými z hľadiska ich psychomotorického vývoja.
Po prepustení do domácej starostlivosti sú nedonosení novorodenci pod dohľadom mnohým odborníkov – pneumológov, neurológov, oftalmológov a iných špecialistov. Okrem toho je ich rast a vývoj sledovaný v rizikových neonatologických ambulanciách.
Starostlivosť o takéto bábätko býva pre rodičov náročnejšia, ale ich láska, neha, pozornosť a opatera sú to najdôležitejšie, čo ich dieťa potrebuje, aby mohlo vo svojom vývoji napredovať a dobehnúť svojich rovesníkov.
 

Pridajte Komentár

Nákupný košík